Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wie betaalt wat?

Voor het veilig bergen van hoogradioactief en langlevend afval moet een speciale ondergrondse infrastructuur gebouwd worden. Volgens de principes van NIRAS moet de vervuiler hiervoor betalen, en dat gebeurt best nu.

De principebeslissing voor een geologische berging op Belgisch grondgebied als basisconcept voor het langetermijnbeheer van hoogactief en langlevend afval stelt NIRAS in staat de kosten van het beheer van dat afval nauwkeuriger in te schatten. Hierdoor wordt een optimale financiering van dat beheer op lange termijn mogelijk. 

Alle activiteiten voor het huidige en toekomstige beheer van radioactief afval worden gefinancierd door de producenten, eigenaars en houders van radioactief afval en door de exploitanten, eigenaars en financiële verantwoordelijken van nucleaire installaties met een vergunning. Tot deze groep behoren in de eerste plaats de grote producenten van radioactief afval (zoals de exploitant van de kerncentrales, in België is dat Engie Electrabel), maar ook de Belgische Staat en de kleinere producenten (zoals ziekenhuizen en laboratoria).

Voor het financieren van het langetermijnbeheer van radioactief afval legt NIRAS provisies aan. Deze provisies worden gestort in fondsen die speciaal daarvoor zijn opgericht. Willen we het principe overeind houden dat de vervuiler betaalt voor de berging van het afval en de opkuis van de afgedankte nucleaire installaties, dan moeten we de garantie hebben dat alle betrokkenen nu en in de toekomst hun financiële verplichtingen nakomen. Hoe dwingen we die garanties af?

Ook voor het financiële aspect moeten we rekening houden met de toekomstige generaties: zij mogen niet belast worden met de kosten voor het bergen van het afval dat onze generatie heeft voortgebracht.