Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat denken de experten?

Voor elk van de 5 discussiethema’s deelden verschillende experts hun visie en inzichten, dewelke werden beschreven in bevattelijke artikels. Daarnaast werden per discussiethema de inzichten van de experten gecombineerd in een synthesedocument.

Wens je meer informatie met betrekking tot de verschillende thema's? Dan kan je steeds terecht bij onze inhoudelijke pagina's van de discussiethema's.

Discussiethema: Hoe en met wie beslissen?

Zorg voor helder gescheiden verantwoordelijkheden en spreiding van kennis

Rinie van Est, Rathenau Instituut Nederland

Houd zo lang mogelijk alle opties open

Erik Laes, Onderzoeker bij VITO en Technische Universiteit Eindhoven

Het debat openen door radioactief afval te bekijken als ‘matters of care’

Céline Parotte, Docent ULiège

Geologische berging is veilig, duurzaam en haalbaar

Philippe Lalieux, Directeur Langetermijnbeheer van Radioactief Afval bij NIRAS

Synthesedocument discussiethema "Hoe en met wie beslissen?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Hoe en met wie beslissen?"

Discussiethema: Wanneer definitief beslissen?

Toekomstige generaties zijn allesbehalve een homogene groep

Céline Kermisch, Docent ULB

FANC, een belangrijke actor in het langetermijnbeheer van radioactief afval

Frédéric Bernier en Kevin Govers, FANC

Onderzoek en technologie moeten innovatieve oplossingen bieden, het is aan de samenleving en de beleidsmakers om te beslissen welke oplossingen worden geïmplementeerd

Hamid Aït Abderrahim, gewezen adjunct-directeur generaal SCK CEN, MYRRHA

Wantrouwen wegwerken door geologische berging omkeerbaar te maken, een oprechte beleidsoptie of boerenbedrog?

Markku Lehtonen, sociaal wetenschapper Pompeu Fabra Universiteit Barcelona

Synthesedocument discussiethema "Wanneer definitief beslissen?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Wanneer definitief beslissen?"

Discussiethema: Internationaal

EU-perspectief op het beheer van hoogradioactief afval en verbruikte splijtstof

Massimo Garribba, adjunct-directeurgeneraal DirectoraatGeneraal Energie (DG ENER) van de Europese Commissie

Lokale participatie bij het selecteren van de locatie van een geologische berging in Zwitserland, een grensoverschrijdend proces

Pascale Künzi, specialist ‘stakeholder management and public involvement’ Zwitserse Federal Office of Energy, lid 'Forum on Stakeholder Confidence' bij het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO

De uitdagingen van grensoverschrijdend overleg over geologische berging

Martin Steinebrunner, hoofd van de Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST - Duits Coördinatiebureau voor de Zwitserse Diepe Geologische Berging)

Multinationale geologische berging voor kernafval: potentiële bron van ethische conflicten

Behnam Taebi, Wetenschappelijk Directeur Safety & Security Institute en docent Energie- en Klimaatethiek aan de Technische Universiteit Delft (NL) 

We gaan in Europa toch geen 27 geologische bergingen bouwen?

Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur en onderzoeker COVRA, stichtend voorzitter van ERDO (European Repository Development Organisation)

Synthesedocument discussiethema "Internationaal"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Internationaal"

Discussiethema: Hoe de locatie bepalen?

De behoefte aan transparantie, effectieve regelgeving en contra-expertise: lessen uit Zweden

Johan Swahn, directeur MKG, het Zweedse NGO Office for Nuclear Waste Review

Canada heeft geen nucleair afvalprobleem; het heeft een oplossing

Lise Morton, Vice-President Site Selection bij de Nuclear Waste Management Organization/Société de Gestion des Déchets Nucléaires (NWMO) in Canada.

Elke geologische berging is het resultaat van een compromis

Manuel Sintubin, hoogleraar geodynamica, KU Leuven

Alain Dassargues, hoogleraar hydrogeologie en milieugeologie, Universiteit van Luik

Geologische berging in detail: van veiligheidsfuncties en bouwconcept tot timing

Maarten Van Geet, leidt het onderzoek rond het langetermijnbeheer van radioactief afval bij NIRAS

Peter De Preter, directeur EURIDICE

Ondergronds ruimtegebruik heeft impact op mogelijke locatie geologische berging

Jan Van Roo, teamverantwoordelijke Team Geologie en Omgeving bij het Vlaams Planbureau voor Omgeving

De uitdagingen van grensoverschrijdend overleg over geologische berging

Martin Steinebrunner, hoofd van de Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST - Duits Coördinatiebureau voor de Zwitserse Diepe Geologische Berging)

Lokale participatie bij het selecteren van de locatie van een geologische berging in Zwitserland, een grensoverschrijdend proces

Pascale Künzi, specialist ‘stakeholder management and public involvement’ Zwitserse Federal Office of Energy, lid 'Forum on Stakeholder Confidence' bij het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO

Synthesedocument discussiethema "Hoe de locatie bepalen?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Hoe de locatie bepalen?"

Discussiethema: Wie betaalt wat?

Een Copernicaanse revolutie

Alberto Fernandez Fernandez, Directeur Nucleaire Toepassingen bij de Federale Overheidsdient voor Economie

De vervuiler betaalt …

Marc Demarche is directeur-generaal van NIRAS/ONDRAF

Alain Lemmens is directeur Financiën en Contracten bij NIRAS/ONDRAF

De Commissie die waakt over het geld van de vervuilers

Luc Dufresne, ere-secretarisgeneraal Nationale Bank België, gewezen voorzitter Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

Kevin Welch, voorzitter Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

Een sociologisch-economische kijk op de langetermijntoekomst van geologische berging

Liliana Doganova, hoofddocent Center for the Sociology of Innovation Mines Paris PSL (Ecole des Mines de Paris)

Langetermijnbeheer van radioactief afval: toereikendheid van fondsen zal altijd onzeker blijven; zonder uitzicht op garanties

Mathias Dewatripont, econoom, gewezen Docent ULB, gewezen Directeur van de Belgische Nationale Bank, gewezen lid Raad van Bestuur Europese Centrale Bank

Synthesedocument discussiethema "Wie betaalt wat?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Wie betaalt wat?"

Additioneel interview: (Volks)gezondheid

De mogelijke impact van radioactiviteit op de gezondheid van mens en omgeving

Frank De Geeter, medisch statisticus (Styx), gewezen diensthoofd Dienst Nucleaire Geneeskunde, gewezen departementshoofd Oncologisch Centrum AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Frank Deconinck, Emeritus hoogleraar medische Fysica VUB, co-directeur Brussels Institute for Advances Studies, erevoorzitter Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN), erevoorzitter European Nuclear Society, coördinator van Rad4Med.be

Additioneel interview: Partnerschappen

Al sinds eind jaren negentig werkt NIRAS samen met de inwoners van Dessel en Mol aan een duurzame oplossing voor het laag- en middelactieve kortlevende afval in België. De lokale bevolking wordt daarbij vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol).

Participeren aan het beheer van radioactief afval vereist doorzettingsvermogen

Ingrid Vanhoof, stafmedewerkster MONA

Jef Verrees, voorzitter MONA

“Dit is uw afval! Wat wilt ge dat we ermee doen?”

Kris Van Dijck, burgemeester Dessel en voorzitter bestuursorgaan partnerschap STORA

Paul Meynants, ondervoorzitter bestuursorgaan STORA en voorzitter STORAwerkgroep ‘Nucleaire Thematiek’.