Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Resultaten van het maatschappelijk debat

Intussen hebben de verschillende trajecten van het maatschappelijk debat plaatsgevonden. De info en inzichten die verworven werden bij de Ronde van België, het Publieksforum, het Scholentraject met Jongerentop, en de expertinterviews worden beschreven in de tussenrapporten en samengebracht in een allesomvattend eindrapport.

Parallel met het maatschappelijk debat voerden onderzoekers van de universiteiten van Brussel (ULB), Leuven en Gent een brede studie uit naar de awareness en publieke opinie rond het beheer van hoogradioactief en langlevend afval. De resultaten van de nulmeting bij aanvang van het debat en het onderzoek worden beschreven in twee afzonderlijke rapporten.

Tussenrapporten en eindrapport

Eindrapport maatschappelijk debat

Lees hier de eindresultaten van Nu voor Morgen

Rapport Stakeholderforum

Op 21 en 22 februari 2024 bogen 32 stakeholders samen met vijf jongeren, die eerder deel hadden genomen aan het Scholentraject en de Jongerentop, en zes burgers uit het Publieksforum zich over de resultaten van het Maatschappelijk debat tijdens het Stakeholderforum. Met als doel een concreet plan opstellen voor toekomstig beleid.

Het resultaat van dit Stakeholderforum is een uitgebreid, gedetailleerd en breed gedragen beleidsagenda voor de komende decennia, geschikt voor toekomstige discussies, besluitvorming en implementatie.

Tussenrapport Publieksforum

28 burgers, vanuit heel België, engageerden zich gedurende 3 weekends, begeleid door een professioneel team van facilitatoren en inhoudelijke deskundigen om zich te verdiepen in het thema ‘langetermijnbeheer van hoogradioactief en langlevend afval’ en hun ideeën en overtuigingen hieromtrent om te zetten in een reeks aanbevelingen voor het beleid.

In dit tussenrapport vind je meer achtergrond over dit traject en een narratief van de achterliggende ideeën, argumenten en conclusies die tot de aanbevelingen van het burgerpanel hebben geleid.

Tussenrapport Scholentraject en Jongerentop

1 100 jongeren uit 57 klassen en 19 scholen gingen aan de slag met het thema ‘langetermijnbeheer van hoogradioactief en langlevend afval’ en maakten in totaal bijna 200 aanbevelingen. Ze vaardigden 125 vertegenwoordigers af naar de jongerentop van 18 november in Brussel die hun boodschappen samenvatten tot 18 aanbevelingen. 

In dit tussenrapport vind je meer achtergrond over dit traject en een narratief van de achterliggende ideeën, argumenten en conclusies die tot de aanbevelingen van de jongeren hebben geleid.

Tussenrapport Experten

Voor elk van de discussiethema’s werden een aantal institutionele actoren, betrokken stakeholderorganisaties en experten geselecteerd voor een reeks diepte-interviews rond heel specifieke kwesties. Elk gesprek leidde tot een journalistieke verwerking en droeg bij aan een syntheseverslag van de verschillende gesprekken binnen eenzelfde thema. Samen met de conclusies van de andere trajecten (Publieksforum, Jongerentraject, Ronde van België en website) vormen ze mee de input voor de formulering van beleidsvoorstellen. Zo gingen 34 personen tussen juli 2023 en december 2023 in gesprek met Nu voor Morgen en werden in totaal 26 interviews uitgevoerd, waarvan 8 duo-interviews.

In dit tussenrapport vind je de volledige inhoud van de syntheses en de links naar de interviews.

Tussenrapport Ronde van België

Verschillende organisaties en stakeholders gingen – met onze ondersteuning – in eigen kring het gesprek aan gesprek over het beheer van hoogradioactief en langlevend afval. In totaal bereikten we zo 9 organisaties en 413 deelnemers.

In dit tussenrapport vind je meer achtergrond over dit traject en de synthese van de achterliggende ideeën, argumenten en conclusies die tijdens de 9 gespreksavonden werden ingebracht.

Tussenrapport discussieplatform op de website

Het maatschappelijk debat over de toekomst van radioactief afval werd naast de live-trajecten (Publieksforum, Jongerentraject, Ronde van België) en gesprekken met experten, eveneens online gevoerd op de website nuvoormorgen.be. De meer dan 100.000 unieke websitebezoekers, werden uitgedaagd met tien prikkelende stellingen, telkens twee per discussiethema, die ze konden beoordelen en beargumenteren. Dit leidde tot iets meer dan 600 beoordelingen van stellingen.

In dit tussenrapport vind je meer achtergrond over dit traject en de synthese van de achterliggende ideeën, argumenten en conclusies die deze 600 deelnemers aanbrachten.

Academisch onderzoek publieke opinie

Nulmeting maatschappelijk debat

Bij de start van dit debat voerden de onderzoekers van de universiteiten van Brussel (ULB), Leuven en Gent, onder leiding van de professoren Sofie Marien en Jean-BenoÎt Pilet, een enquête uit bij 2.210 respondenten (een representatief staal van de Belgische bevolking) en 8.937 politiek geïnteresseerde burgers. Door middel van deze eerste studie wilden onderzoekers van de ULB, KU Leuven en UGent peilen naar de mate van bewustwording, begrip, en publieke opinies met betrekking tot enkele belangrijke vraagstukken bij het lange termijn beheer van hoogradioactief en langlevend afval. 

De belangrijkste inzichten en conclusies van deze studie werden beschreven in dit bevattelijke artikel.

Eindrapport academische studie wordt binnenkort gepubliceerd